Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez serwis eduson.pl

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin ten został sporządzony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) przez Spółkę Eduson.pl Batko, Kosiak, Ługawiak Spółka Jawna Krosinko 62-050 Mosina ul. Kociołek 23, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 451720, legitymującą się numerem NIP: 7773230266, REGON: 302367221 (dalej: "Usługodawca"), jako właściciela serwisu internetowego prowadzonego pod adresem eduson.pl (dalej: ”Portal”).
Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej Portalu oraz w siedzibie Usługodawcy, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług Portalu.
Rozpoczęcie korzystania z Usług dostępnych w Portalu jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią, zrozumieniem i pełną akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.
Każdy Użytkownik oraz Usługodawca zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług Portalu.
Warunki składania zamówień oraz zasady korzystania z niektórych Usług zakupionych lub udostępnionych za pośrednictwem Portalu są zawarte w regulaminach tych usług. Rozpoczęcie korzystania z tych usług wymaga uprzedniego zapoznania się z regulaminem danej Usługi i wyrażeniem zgody na jego treść niezależnie od akceptacji niniejszego Regulaminu.

 

2. DEFINICJE

Definicje pojęć użytych w Regulaminie:

Portal: serwis internetowy będący własnością Usługodawcy, umożliwiający Użytkownikom korzystanie z zasobów informacyjnych oraz Usług za pośrednictwem sieci internetowej pod adresem eduson.pl.
Regulamin: niniejszy Regulamin świadczenia przez Usługodawcę za pośrednictwem Portalu usług drogą elektroniczną.
Usługa: każda z usług świadczona w Portalu przez Usługodawcę drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu.
Użytkownik: osoba korzystająca z Usług Portalu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
Klient: osoba zamawiająca i korzystająca z odpłatnych usług Portalu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i Regulaminie e-usług.
Konto Użytkownika: konto w Portalu zabezpieczone loginem i hasłem,  umożliwiająca Użytkownikowi korzystanie z usług.
Konto Klienta: baza danych przydzielana Klientowi po Rejestracji konta w Portalu, zabezpieczona loginem i hasłem, umożliwiająca korzystanie z usług.
Rejestracja Konta: czynność opisana w pkt 10 i 11 niniejszego Regulaminu, polegająca na równoczesnym założeniu Konta Użytkownika i Konta Klienta poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w Portalu.
Usługa informacyjna: polegająca na udostępnieniu informacji oraz materiałów tekstowych, graficznych i multimedialnych o tematyce medycznej z zakresu ultrasonografii, na indywidualne żądanie użytkownika w taki sposób, że Użytkownik ma do nich dostęp w czasie przez siebie wybranym za pośrednictwem stron internetowych Portalu.
Usługa prowadzenia Konta Użytkownika: przestrzeń w ramach Konta Klienta udostępniona Użytkownikowi.
Usługa prowadzenia Konta Klienta: usługa polegająca na utworzeniu po dokonanej Rejestracji bazy danych przydzielonej Klientowi.
Newsletter – usługa polegająca na wysyłaniu na adres e-mail Użytkownika porad, artykułów i innych informacji na temat przedmiotu działalności Portalu.
Forum : usługa polegająca na umożliwieniu zalogowanym Użytkownikom nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z innymi użytkownikami Portalu, w celu wymiany informacji, komentarzy i poglądów; a także do korzystania, zamieszczania oraz udostępniania informacji i materiałów pochodzących od Użytkowników, Usługodawcy lub osób trzecich (dalej: „Forum”).
Usługi reklamowe - usługi polegające na emisji produktów reklamowych na stronach Portalu w oparciu o internetowe narzędzia reklamowe takie jak, boksy reklamowe, słowa kluczowe (reklama kontekstowa).
Informacje handlowe - polegająca na udostępnieniu informacji, ofert i ogłoszeń o działalności, usługach i produktach oferowanych przez Usługodawcę lub jego partnerów gospodarczych.
Kontent naukowy - materiały tekstowe, graficzne i multimedialne o tematyce medycznej z zakresu ultrasonografii, udostępniane w postaci elektronicznej (on line; lub off-line) przez Usługodawcę Użytkownikowi w ramach Usług, udostępniane do korzystania na zasadach nieodpłatnej albo odpłatnej, niewyłącznej licencji, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

3. PRZEDMIOT REGULACJI

Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia, zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług przez Usługodawcę świadczonych za pośrednictwem Portalu (usługi świadczone drogą elektroniczną), wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Portalu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

 

4. WYMAGANIA TECHNICZNE

W celu korzystania z Portalu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika oprogramowania do przeglądania sieci Internet oraz urządzeń spełniającego następujące minimalne wymagania techniczne:

1) włączoną obsługę Java script i cookies, przeglądarkę internetową Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 32

- minimalne wymagania sprzętowe i softwareowe

- oraz

2) połączenie z siecią Internet, a

3) dla zalogowanych Użytkowników posiadanie aktywnego konta pocztowego.

Jeżeli korzystanie z Usług albo z niektórych funkcjonalności Portalu, będzie wymagało instalacji dodatkowego oprogramowania – Użytkownik zostanie o tym powiadomiony stosownym komunikatem wyświetlanym na stronach Portalu.
Koszty wynikające z posługiwania się przez Użytkownika środkami porozumiewania się na odległość (koszty połączenia z siecią Internet) celem skorzystania z Usługi ponosi Użytkownik.
W trakcie korzystania z Portalu na Urządzeniu Użytkownika mogą zostać zainstalowane pliki cookies.

 

 

5.  WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

Świadczenie Usług następuje z chwilą wejścia przez Użytkownika w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu URL wybranych przez niego stron internetowych Portalu.
Umowa o świadczenie Usługi wymagającej zarejestrowania Użytkownika w Portalu zostaje zawarta z chwilą wyrażenia zgody Użytkownika na treść Regulaminu podczas procedury rejestracji.
Świadczenie niektórych Usług dostępnych w Portalu, w szczególności polegających na udostępnieniu Kontentu naukowego oraz korzystaniu z Forum, będzie ograniczone dla użytkowników spełniających kryteria poddane w procesie rejestracji i/lub ograniczone dla zalogowanych Użytkowników.
Warunki założenia konta w Portalu oraz dostępu do usług, o których mowa w ust. 3 – zostaną podane na stronach Portalu przeznaczonych dla takich usług.
W celu założenia konta w Portalu Użytkownik musi posiadać aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zakazane jest dostarczanie do Portalu i Usługodawcy treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści mogących wprowadzić w błąd oraz treści zawierających wirusy lub innych mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych użytkowników Portalu.

 

6. DOSTĘP DO USŁUG PORTALU

Usługodawca zapewni dostęp do Usług w czasie i na zasadach określonych Regulaminem, przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, z wyjątkiem okresów obejmujących:

ograniczenia w dostępie do Internetu narzucone przez operatorów, z usług których korzysta Użytkownik,
awarie będące skutkiem działań lub zaniechań osób trzecich, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (np. awarie serwerów, łączy internetowych, ataki hakerów),
przerwy w dostępie do Portalu wynikające z potrzeby ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania napraw i konserwacji, - również następujące bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkownika.

 

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu spowodowane okolicznościami, na które Usługodawca nie ma wpływu mimo zachowania należytej staranności. W razie wystąpienia takich okoliczności wykonanie Usługi zostanie zawieszone na czas ich trwania.
Usługodawca nie jest również odpowiedzialny za szkody powstałe na skutek zawieszenia, zaprzestania świadczenia Usług lub usunięcia konta Użytkownika naruszającego Regulamin będące podstawą do rozwiązania Umowy przez Usługodawcę, w tym rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia.
Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:

szkody, w tym obejmujące utracone korzyści, poniesione w wyniku korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;
informacje oraz materiały pobrane i wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkowników, w tym za treści umieszczone na Forum; w takim przypadku odpowiedzialność Użytkownika wobec osób którym została wyrządzona szkoda uregulowana jest na podstawie powszechnie obowiązujące przepisy prawa
utratę przez Użytkownika danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria kabla, sprzętu, oprogramowania, itd.) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich),
szkody, w tym obejmujące utracone korzyści, powstałe na skutek braku ciągłości świadczenia Usług, chyba że szkoda jest wynikiem umyślnego działania Usługodawcy,
szkody będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich, działania Użytkownika lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność itp.),
podanie przez Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji lub logowaniu,
udostępnienie osobie trzeciej lub niezachowanie poufności co do brzmienia loginu i hasła do konta Użytkownika.

Powyższe zapisy Regulaminu nie ograniczają dalej idących praw Użytkowników będących konsumentem a wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
W związku z publikowaniem na Portalu wypowiedzi, opinii oraz fragmentów publikacji o tematyce medycznej, w tym zawierających informacje dotyczące przebiegu chorób oraz ich leczenia, Usługodawca oświadcza, iż treści te mają charakter informacyjny, co do stanu nauki i wiedzy w danym temacie lub stanowią prywatne wypowiedzi osób je zamieszczających. W żadnym wypadku treści te nie mają charakteru porad medycznych, ani próby diagnostyki indywidualnych przypadków osób korzystających z Portalu. W razie konieczności uzyskania porady medycznej Użytkownik powinien udać się do najbliższej placówki służby zdrowia celem uzyskania stosownej opieki medycznej.

 

8. PROCEDURA REJESTRACJI W SERWISIE

Warunkiem uzyskania możliwości korzystania z Usług Portalu jest założenie konta Użytkownika.
Użytkownik niezarejestrowany ma jedynie dostęp do Usług nie zastrzeżonych dla Użytkowników zarejestrowanych.
Użytkownik podczas procesu Rejestracji zobowiązany jest do wyboru indywidualnego loginu i hasła, które służyć będą do logowania się do Portalu i  korzystania z Usług.
Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnianego w Portalu.
Warunkiem rejestracji konta jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako pola obowiązkowe.
Hasło i login są indywidualnymi znakami identyfikującymi Użytkownika oraz umożliwiającymi korzystanie z konta Użytkownika. Minimalną liczbę znaków składających się na hasło i login określa Usługodawca.
Usługodawca może w celu poprawy bezpieczeństwa zwrócić się do Użytkowników z okresową prośbą wymuszającą dokonanie zmiany hasła dostępu do konta na Portalu. Stosowna informacja będzie zamieszczona na stronie internetowej podczas próby logowania lub zostanie przesłana pocztą elektroniczną na konto email podane przez Użytkownika.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie loginu i hasła przez Użytkownika osobom trzecim.
Założenie konta uzależnione jest od wyrażenia zgody na treść Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie podanym podczas procedury rejestracji.


9. ROZWIĄZANIE UMOWY 

Usługodawca ma prawo rozwiązać bez wypowiedzenia umowę i zaprzestać świadczenia Usługi w razie korzystania przez Użytkownika z Portalu niezgodnie z warunkami Regulaminu. Przed rozwiązaniem umowy Usługodawca wezwie Użytkownika do zaniechania naruszeń w wyznaczonym terminie, pod rygorem rozwiązania umowy.
Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę bez wypowiedzenia z przyczyn związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Usługodawcę na warunkach określonych w przepisach prawa.
Usługodawca ma prawo zawiesić na czas określony lub nie określony albo zablokować  konto Użytkownika w następujących przypadkach:

naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu, a w szczególności: udostępnienia loginu i hasła osobom nieuprawnionym, umieszczania w Portalu przez Użytkownika treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,
wykorzystywania przez Użytkownika Usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem.

Oświadczenia woli w sprawach, o których mowa w niniejszym paragrafie mogą być składane drogą elektroniczną – na adresy poczty elektronicznej stron, a w sprawach reklamacji – również drogą pisemną – na adres Usługodawcy.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Użytkownika i zablokowania jego konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po zablokowaniu wynikającym z naruszenia Regulaminu.
Powyższe zapisy nie ograniczają dalej idących praw Użytkowników będących konsumentem a wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 

10. USŁUGA NEWSLETTER

Zarejestrowany Użytkownik Portalu może wyrazić podczas procedury rejestracji zgodę na otrzymywanie na adres poczty elektronicznej, informacji zawierających porady, artykuły oraz powiadomienia związane z przedmiotem działalności Portalu.
Rejestracja w usłudze Newsletter może być również dokonana w innych przypadkach niż podane w ust. 1 – poprzez zaznaczenie stosownego okienka (check-box) na stronach Portalu. Newsletter będzie wysyłany na adres email podany w trakcie rejestracji.
Otrzymywanie Newslettera jest bezpłatne, wysyłany jest on drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.
Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z dalszego jego otrzymywania przesyłając oświadczenie zawierające informację o rezygnacji na adres email Usługodawcy. Rezygnacja z usługi newsletter możliwa jest również w każdym czasie po zaznaczeniu opcji rezygnacji dostępnej w ustawieniach konta Użytkownika.

 

11. USŁUGA FORUM

W ramach Forum odpowiednio, Użytkownicy zamieszczają wypowiedzi, prowadzą dyskusję zadają wzajemnie pytania - w drodze wymiany wpisów.
Usługodawca dostarcza środków technicznych w celu publikowania na stronie internetowej Portalu wiadomości w postaci postów na forum Użytkowników.
Usługodawca może zrezygnować z opublikowania postu lub usunąć post bez powiadamiania o tej okoliczności Użytkownika. Usługodawca nie będzie ponosić wobec Użytkownika odpowiedzialności z tego tytułu.
Posty mają charakter własnych opinii-porad Użytkowników.
Za ewentualne następstwa zastosowania się do treści opinii- porad Usługodawca nie odpowiada. Usługodawca nie sprawdza przechowywanych i udostępnianych na łamach Portalu postów pod jakimkolwiek względem.
W razie gdy Usługodawca, uzyska wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych umieszczonych w Portalu a dostarczonych przez Użytkownika, Usługodawca niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych innym Użytkownikom Portalu (usunie post). W takim przypadku Usługodawca powiadomi Użytkownika na jego adres email podany w Portalu o zablokowaniu ww. danych i nie będzie odpowiadać względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
Udostępnienie danych osobowych o osobie zamieszczającej posty na Forum naruszające w jakikolwiek sposób prawa osób trzecich lub w inny sposób naruszające przepisy prawa nastąpi, na żądanie uprawnionych podmiotów – na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

 

12. USŁUGA KONTENTU NAUKOWEGO

Usługodawca zamieszcza na stronach Portalu Kontent Naukowy, do którego prawa z tytułu własności intelektualnej przysługują Usługodawcy lub w odniesieniu do którego otrzymał zgodę na publikację od podmiotów uprawnionych do decydowania o jego udostępnieniu.
Dalsze rozpowszechnianie przez osoby trzecie utworów (w całości lub we fragmentach) opublikowanych na stronach Portalu, wymaga zawsze zgody Usługodawcy, postanowień § 13.
Użytkownicy mogą przekazywać Usługodawcy utwory, których są autorami w celu publikacji na stronach Portalu lub w formie drukowanej, na zasadach określonych w umowie o przeniesienie autorskich prawa majątkowych lub o udzielenie licencji. Warunki publikacji określi odrębna umowa zawarta między autorem a Usługodawcą.
W razie przekazania do publikacji w Portalu, treści do których autor – Użytkownik nie posiada autorskich praw majątkowych w zakresie wymaganym do opublikowania utworu w Portalu – Użytkownik ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Usługodawcy z tytułu roszczeń, jakie wobec Usługodawcy może wytoczyć osoba uprawniona z tytułu autorskich praw do danych treści.

 

13. USŁUGA WERSJI DEMONSTRACYJNEJ

Usługodawca umożliwia Użytkownikowi skorzystanie z części Usług dostępnych za pośrednictwem Portalu w wersji demonstracyjnej, nieposiadającej wszystkich dostępnych funkcjonalności jak w pełnej wersji Usługi.
Korzystając z wersji demonstracyjnej Usługi Użytkownik ma możliwość przetestowania jej funkcjonalności oraz spełnienia przez urządzenie, którym posługuje się Użytkownik wymagań technicznych niezbędnych do korzystania z Usługi.
W razie skorzystania z Usługi w wersji demonstracyjnej, a następnie dokonania zakupu licencji na korzystanie z pełnej wersji Usługi dane wprowadzone przez Użytkownika zostają zachowane i możliwe jest korzystanie z nich w pełnej wersji Usługi.
Użytkownik wprowadzający w ramach Usługi dane wrażliwe w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) , dotyczące m.in. stanu zdrowia powinien zachować szczególną ostrożność przy ich wprowadzaniu, pobieraniu i przechowywaniu. Ponadto powinien wypełnić wszystkie obowiązki nałożone przez RODO, w szczególności w obowiązki informacyjne wobec osób, których dane osobowe wprowadza w ramach Usługi.
Użytkownik jest świadomy odpowiedzialności za wprowadzane i pobierane i dane powinien przestrzegać zasad Polityki Bezpieczeństwa i Prywatności.

 

14. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA USŁUGODAWCY

Zasoby informacyjne i cała pozostała zawartość Portalu, taka jak teksty, grafiki, logotypy, przyciski, obrazki i  Kontent Naukowy dostępne w Portalu stanowią własność intelektualną Usługodawcy lub podmiotów, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy i są chronione przez polskie oraz międzynarodowe przepisy dotyczące ochrony własności intelektualnej, w szczególności przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Zabronione jest bez zgody Usługodawcy kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych na łamach Portalu lub z niego pochodzących, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Zarobkowe wykorzystywanie, a także nieodpłatne udostępnianie w sieci Internet treści pochodzących z Portalu wymaga zgody Usługodawcy.
Zabronione jest pobieranie zawartości treści udostępnionych w Portalu i wtórne jej wykorzystywane w całości lub w istotnej części.
Każde naruszenie praw autorskich Usługodawcy przez Użytkownika może spowodować podjęcie kroków prawnych skutkujących odpowiedzialność cywilną i/lub karną, zgodnie z postanowieniami przepisów prawa.
Korzystanie przez osoby trzecie w ramach dozwolonego prawem użytku z fragmentów treści zamieszczonych w Portalu, może odbywać się na podstawie przepisów prawa autorskiego, pod warunkiem wymienienia imienia i nazwiska twórcy oraz źródła poprzez podanie pełnego adresu WWW portalu oraz nazwy artykułu/publikacji.

 

15. REKLAMA

Usługodawca może zamieszczać w Portalu treści reklamowe zamówione przez osoby trzecie lub dotyczące usług własnych Usługodawcy.
Dane o liczbie wejść na strony Portalu oraz o osobach korzystających z portalu, do której w celach statystycznych ma dostęp Usługodawca są gromadzone w sposób, który nie pozwala odbiorcom takich danych – zidentyfikować indywidualnych użytkowników Portalu.

Otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowej przez Użytkownika o produktach i usługach Usługodawcy i osób trzecich następuje na warunkach określonych w treści stosownego oświadczenia zawartego w formularzu rejestracyjnym. Rezygnacja z usługi otrzymywania informacji drogą elektroniczną  możliwa jest również w każdym czasie po zaznaczeniu opcji rezygnacji dostępnej w ustawieniach konta Użytkownika.

 

16. REKLAMACJE

Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji związanej z wykonywaniem Usługi przez Usługodawcę za pośrednictwem Portalu.
Wszelkie reklamacje należy składać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie głównej Portalu w zakładce "Kontakt" lub pisemnie na adres Usługodawcy: Eduson.pl Batko Kosiak Ługawiak Spółka Jawna Krosinko 62-050 Mosina ul. Kociołek 23.
Przedmiotem reklamacji może być zarzut wykonywania Usługi przez Usługodawcę niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać dane Użytkownika (login) wraz z adresem e-mail oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń i uwag.
Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia jej doręczenia. Reklamacje będą rozpatrywane w kolejności ich wpływu. Jeśli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w terminie 14 dni, Usługodawca powiadamia Użytkownika o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
Korespondencja w sprawach reklamacyjnych odbywa się drogą elektroniczną, chyba że Użytkownik zarządza przesyłania korespondencji drogą pocztową. 

 

17. PRAWO DO ODSTĄPIENIA

Użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny w terminie 14 dni.
Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie rzeczy lub w przypadku umowy o świadczenie usług - od dnia jej zawarcia.
W celu skorzystania z prawa odstąpienia Użytkownik powinien poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną na adres biuro@eduson.pl). Usługodawca niezwłocznie poinformuje Użytkownika o otrzymaniu oświadczenia poprzez przesłanie wiadomości na adres mailowy Użytkownika.
Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Treść oświadczenia o odstąpieniu Użytkownik otrzymuje również wraz z wiadomością e-mail potwierdzającą założenia konta.
W celu zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku umów:

o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Usługodawca nie ma kontroli;
w której konsument wyraźnie żądał, aby Usługodawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Usługodawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
zawartej w drodze aukcji publicznej;
o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną podane do wiadomości Użytkowników poprzez ich opublikowanie na stronie internetowej Portalu. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania.
W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powiadomić Usługodawca na piśmie (lub pocztą elektroniczną) o wypowiedzeniu umowy. Po wypowiedzeniu umowy konto Użytkownika zostanie zablokowane, a dane osobowe Użytkownika będą dalej przetwarzane w zakresie określonym w art. 19 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu ich ogłoszenia, chyba że co innego wynika z ich postanowień. Warunki świadczenia usług, co do których umowa została zawarta przed zmianą Regulaminu, nie ulegają zmianie do czasu ich wykonania.
Regulamin oraz zawarte na jego podstawie Umowy podlegają prawu polskiemu.
Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą lub Użytkownikiem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według zasad ogólnych.
Miejscem wykonania umów o świadczenie usług zawartych na postawie niniejszego Regulaminu jest siedziba Usługodawcą.
Niniejszy Regulamin zawiera następujące załączniki: wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy; polityka prywatności; informacja o zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną.

 

 

 

Załącznik 1

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Pouczenie: Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy na adres mailowy biuro@eduson.pl

 

1. Adresat: Eduson.pl Batko, Kosiak, Ługawiak Sp. J. z siedzibą w Krosinku 62-050 Mosina, ul. Kociołek 23

2. Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

3. Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

4. Imię i nazwisko konsumenta (-ów)

5. Adres konsumenta (-ów)

6. Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

7. Data

(*)Niepotrzebne skreślić

 

Załącznik 2

Polityka Prywatności

 

 1. Dane Administratora Danych Osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Eduson.pl Batko, Kosiak, Ługawiak Spółka Jawna z siedzibą w Krosinku (62-050) Mosina przy ulicy Kociołek 23, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000451720 oraz Numerze Identyfikacji Podatkowej (NIP) 777-32-30-266, REGON 302367221.

 

(dalej jako „Spółka” lub „Administrator Danych Osobowych”).

 

 1. Kontakt do osoby w sprawie Państwa danych osobowych i zasad ich przetwarzania

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Spółkę prosimy kontaktować się z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych pod adresem e-mail: redakcja@eduson.pl lub na adres pocztowy: eduson.pl Batko, Kosiak, Ługawiak sp. j., ul. Kociołek 23, 62-050 Krosinko.

 

 1. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Aby świadczyć usługi zgodnie z zakresem naszej działalności, Spółka przetwarza Państwa dane osobowe — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Poniżej znajdą Państwo wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi.

 

W celu prawidłowego wykonania usług świadczonych drogą elektroniczną w postaci pełnego dostępu do treści portalu eduson.pl, Spółka przetwarza dane podane przez Państwa w formularzu rejestracyjnym, tj.:

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo Stroną.

 

W celu udostępnienia Państwu zakupionych w ramach portalu eduson.pl usług – Normy USG oraz Opisy USG, w tym również przesyłania Państwu powiadomień e-mail o zakupionym dostępie do usług, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo Stroną.

W tym miejscu zawracamy Państwa uwagę, iż Administrator nie ma dostępu do danych, w tym danych osobowych, które gromadzą Państwo za pośrednictwem aplikacji Opisy USG. Znajdują się one na odpowiednio zabezpieczonym serwerze. W tym przypadku to Państwo muszą mieć na uwadze regulacje RODO w tym zakresie i w związku z tym dopełnić wszystkich formalności, w szczególności w zakresie obowiązków informacyjnych wobec osób, których dane osobowe Państwo przetwarzają. Spółka zwraca się z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności z tym związanej.

 

W celu rozpatrzenia reklamacji przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.

 

W celu przesyłania drogą elektroniczną informacji:

przetwarzamy takie dane osobowe jak:

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

W każdej chwili mogą Państwo poinformować Administratora, że nie życzą sobie Państwo otrzymywać takich treści – wówczas informacje zgodnie z Państwa dyspozycją przestaną być wysyłane. Mogą Państwo również zarządzać udzielonymi zgodami poprzez panel użytkownika portalu eduson.pl.

 

W celu przesyłania drogą elektroniczną informacji:

przetwarzamy takie dane osobowe jak:

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes Spółki (jako administratora), którym jest rozwój i podniesie jakości świadczonych przez Spółkę usług, po udzieleniu zgody wynikającej z przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przepisów prawa telekomunikacyjnego.

W każdej chwili mogą Państwo poinformować Administratora, że nie życzą sobie Państwo otrzymywać takich treści – wówczas informacje zgodnie z Państwa dyspozycją przestaną być wysyłane. Mogą Państwo również zarządzać udzielonymi zgodami poprzez panel użytkownika portalu eduson.pl.

 

W celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa.

 

W celu badania satysfakcji z oferowanych usług przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest poznanie opinii klientów na temat świadczonych usług, aby dostosować je do potrzeb i oczekiwań zainteresowanych);

 

W celu tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym np. rejestru klientów, którzy zgłosili sprzeciw zgodnie z RODO, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

Przepisy RODO nakładają na nas określone obowiązki dokumentacyjne dla wykazania zgodności i rozliczalności. Ponadto, jeżeli zgłoszą Państwo np. sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych, musimy wiedzieć wobec kogo nie stosować marketingu bezpośredniego, gdyż sobie tego nie życzy.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest po pierwsze, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa; po drugie, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest posiadanie wiedzy na temat osób, które realizują swoje uprawnienia wynikające z RODO);

 

W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółek jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami, w tym klientów i osób trzecich).

 

W celu archiwalnym i dowodowym przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

— na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu prawnym. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółek jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z realizacją usług, np. gdy jakiś organ państwowy tego zażąda);

 

W celu analitycznym, tj. badania i analizowania aktywności na stronie internetowej należącej do Spółki – eduson.pl, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółek jest poznanie aktywności klientów na stronie internetowej).

 

W celu wykorzystywania cookies na stronie internetowej przetwarzamy takie informacje tekstowe (cookies zostaną opisane w odrębnym punkcie). Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies).

 

W celu administrowania stroną internetową przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

— dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze strony należącej do Spółki. Administrowanie stroną internetową bez użycia serwera i bez tego automatycznego zapisu nie byłoby możliwe. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest administrowanie stroną internetową);

 

 1.  Cookies
 1. Spółki na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebooka, Google’a).

 2. Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych, które postaramy się opisać poniżej (jeżeli informacje są niewystarczające, prosimy o kontakt):

 1. Co ważne, wiele plików cookies ma dla nas charakter zanonimizowany — bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Państwa tożsamości.

 2. Państwa przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Państwa urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzą sobie Państwo wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.

 3. Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności etc.

 

 1. Prawo wycofania zgody
 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili mogą Państwo tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.

 2. Jeżeli chcieliby Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy:

 1. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Państwa dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

 

 1. Wymóg podania danych osobowych
 1. Korzystanie z zasobów wiedzy portalu eduson.pl oraz usług płatnych oferowanych w ramach eduson.pl jest w pełni dobrowolne, jednakże dla prawidłowego i pełnego świadczenia usług dane osobowe są niezbędne. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową świadczenia usługi.

 2. Aby mogli Państwo otrzymać fakturę za usługi, konieczne jest podanie wszystkich danych wymaganych prawem podatkowym, a zatem imienia i nazwiska lub firmy, adresu zamieszkania lub adresu siedziby, numeru NIP — bez tego nie jesteśmy w stanie prawidłowo wystawić faktury.

 

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

 

 1. Odbiorcy danych osobowych

Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Państwa dane mogą być przekazywane:

 

 1. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
 1. Jak większość przedsiębiorców, korzystamy z różnych popularnych usług i technologii, oferowanych przez takie podmioty, jak Facebook, Microsoft, Google czy MailChimp. Firmy te mają siedziby poza Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO mogą być traktowane jako państwa trzecie.

 2. RODO wprowadza pewne ograniczenia w przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich, ponieważ skoro nie stosuje się tam, co do zasady przepisów europejskich, ochrona danych osobowych obywateli Unii Europejskiej może być niestety niewystarczająca. Dlatego też każdy administrator danych osobowych ma obowiązek ustalić podstawę prawną takiego przekazywania.

 3. Ze swojej strony zapewniamy, że przy korzystaniu z usług i technologii przekazujemy dane osobowe wyłącznie podmiotom, które gwarantują, że będą przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z ich usług i oferowanych technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem.

 4. W każdej chwili udzielimy Państwu dodatkowych wyjaśnień odnośnie przekazywania danych osobowych, w szczególności, gdy kwestia ta budzi Państwa niepokój.

 5. W każdej chwili przysługuje Państwo prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.

 

 1. Okres przetwarzania danych osobowych
 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Państwa danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Państwa dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

 2. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:

 1. Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. Odrębne liczenie terminu dla każdej zawartej umowy wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi, jak również znaczącym nakładem finansowym, dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala nam sprawniej zarządzać tych procesem. Oczywiście, w przypadku skorzystania przez Państwa z prawa do zapomnienia takie sytuacje są rozpatrywane indywidualnie.

 2. Dodatkowy rok związany z przetwarzaniem danych osobowych zebranych na potrzeby wykonania umowy jest podyktowany tym, że hipotetycznie mogą Państwo zgłosić roszczenie na chwilę przed upływem terminu przedawnienia, żądanie może zostać doręczone z istotnym opóźnieniem lub mogą Państwo błędnie określić termin przedawnienia swojego roszczenia.

 

 1. Uprawnienia podmiotów danych
 1. Uprzejmie informujemy, że posiadają Państwo prawo do:
 1. Szanujemy prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.

 2. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Państwu ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.

 3. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych (zostały one wymienione w punkcie III) w związku z Państwa szczególną sytuacją. Muszą Państwo jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:

 1. Ponadto w każdej chwili mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

 2. Swoje uprawnienia mogą Państwo zrealizować poprzez: wysłanie maila bezpośrednio do Spółki na adres redakcja@eduson.pl

 

 1. Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Postanowienia końcowe
 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

 2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostaną Państwo powiadomieni drogą e-mailową.

 3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

 

Załącznik 3 

Informacja o zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną

 

Administrator nie ma wpływu na działanie i dostępność Internetu.
Komunikacja elektroniczna jest narażona na ingerencję osób trzecich.
Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą, konie trojańskie, wirusy komputerowe, spam (nie zamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców).
W interesie każdego użytkownika usług świadczonych za pośrednictwem Internetu jest zainstalowanie legalnego i aktualnego oprogramowania chroniącego komputery użytkownika przed ww. zagrożeniami.

 
Polityka Cookies

W każdym przypadku, odwiedzania strony internetowej należącej do Eduson.pl Batko, Kosiak, Ługawiak Spółka Jawna („Strona”) oraz korzystania z jej funkcjonalności, serwery Eduson automatycznie gromadzą informacje na temat użycia Strony. Informacje te obejmują między innymi: (i) nazwę domeny i hosta, z których Użytkownik uzyskuje dostęp do Internetu, (ii) adres IP komputera lub dostawcy usług internetowych, z których korzysta, (iii) wykorzystywany system operacyjny (np. Mac OS, Windows), (iv) wykorzystywana przeglądarka oraz jej wersja (np. Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera), (v) nazwa strony internetowej, która przekierowała Użytkownika, (vi) typ urządzenia, z którego korzysta. Powyższe informacje pozwalają określić przyzwyczajenia związane z przeglądaniem stron, interesujące Użytkownika treści oraz konkretne Strony, na które wchodzi. Pozwala to także ustalić daty odwiedzin Strony, ścieżki przeglądania i czas poświęcony poszczególnym podstronom.

Podobnie jak inne komercyjne strony internetowe, Eduson może wysyłać na komputer Użytkownika jedno bądź kilka „cookies” (małe pliki tekstowe wysyłane do przeglądarki Użytkownika; mogą one być przechowywane na twardym dysku, w celu rozpoznania, kiedy Użytkownik ponownie odwiedza Stronę). W szczególności stosujemy dwie kategorie cookies:

cookies sesyjne (które są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Służą one do tego, aby Użytkownicy mieli dostęp do stron widocznych wyłącznie dla nich w związku z korzystaniem ze Strony lub usług. Cookie sesyjny jest przypisywany w procesie logowania Użytkownika oraz usuwany przy wylogowaniu)
cookies trwałe (które pozostają również po zamknięciu przeglądarki i można je usunąć ręcznie).
ponadto Eduson usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zbierania  ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA). 

Ustawienia cookies

Włączając opcję akceptacji cookies w ustawieniach przeglądarki Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Eduson plików cookies w stosunku do Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na wykorzystywanie przez Eduson plików cookies, może on zablokować je wybierając odpowiednią opcję w ustawieniach przeglądarki. Użytkownik powinien jednak pamiętać jednak, że jeśli zdecyduje się na nieakceptowanie „cookies”, nie będzie mógł korzystać ze wszystkich funkcjonalności; Eduson nie gwarantuje również, że Usługi oraz Strona będą działały optymalnie.